Decibel concept bild

Akustikproblem och lösningar inom byggnation

Akustiken har genom åren blivit en allt viktigare del av vår miljö, och vi påverkas dagligen av trafikbuller, elektronikljud, öppna kontorslandskap etcetera. Dagens akustikkrav är främst inriktade på störande ljud mellan rum i olika miljöer där människor vistas, exempelvis lägenheter, kontor, skolor och hotell.

Idag ligger Sverige i toppskiktet i världen när det gäller mest utvecklade akustik- och miljökrav och det ska vi vara stolta över – oavsett om det gäller akustik eller en hållbar framtida miljö. Vi bor i ett föregångsland kring akustik, och det sammanfaller med jakten på minskad koldioxidpåverkan i byggnationer där betong inte är det bästa alternativet. Kraven på effektiva lösningar är stora och kräver snabba resultat. Här har trä som material spelat en stor roll på mycket kort sikt, och materialet passar historiskt väl in på svenskt byggande, men det kan vara än mer intressant på den internationella marknaden som inte använt trä i sin byggtradition.

Att byta ut betong mot trä ställer en mängd nya krav på lösningar, och för sitt arbete behöver man korrekta data från tester utförda i laboratoriemiljö och från fältmätningar parallellt med godkänd miljödokumentering. Detta ger ett helhetsperspektiv. Bristen på ansvar kring helhetslösningar har öppnat för experiment i full skala där beställaren står för notan och ansvarar för resultatet.

För drygt 20 år sedan utvecklade Aprobo AB en konstruktion kallad Decibel SoundSeal som utgörs av att man integrerar en av företagets Decibel akustikmattor permanent i bjälklagskonstruktionen. Bortsett från att det akustiska resultatet utlovas uppfylla alla akustikkrav inom BBR finns väldokumenterad miljöinformation på alla Decibelprodukter med godkännande från ett stort antal bedömande instanser och företag. En stor fördel med konstruktionen ska också vara att valet av golvmaterial och appliceringsmetod inte spelar någon roll akustiskt sett. Detta förfarande innebär en stor flexibilitet för fastighetsägaren som framöver kan hyresgästanpassa sin fastighet med valfria golvmaterial och bibehållna egenskaper för de akustiska kraven.

Läs mer om Decibel Concept här.

Aprobo AB vill dock gå längre än så och vi hävdar att man inte säljer en akustikprodukt i första hand utan kompletta konstruktionslösningar, vilka sammansmälter till en helhet när man samordnar deras kostnadsfria konsultation och samarbeten på bred front med olika producenter inom golv, golvavjämning och betong.

Inom akustik förekommer ”tankefel” då man försöker nå ljudkraven. Exempel på detta kan vara att man belägger en betongkonstruktion med extra betong. Åtgärden ger egentligen inte så stor påverkan på akustiken, men i kombination med till exempel en flytande parkett kan kraven nås senare. Aprobo undrar vad som händer om man sedan inte väljer en flytande parkett? I dessa fall har man spenderat pengar i onödan och dessutom skapat en bygghöjd som i sin tur leder till stora ytterligare kostnader. Aprobos uppfattning är att varje millimeter onödig bygghöjd skall multipliceras med fastighetens areal för att visa hur stor kostnadsbesparing som är möjlig. Givetvis måste konstruktionen klara hållfastheten, men Aprobos företrädare menar att man inte ska överdimensionera betongen för akustikens skull, och här kan deras Decibel SoundSeal konstruktion vara ett mycket mer effektivt akustiskt och miljömässigt alternativ.

Läs mer om Decibel SoundSeal här.

Behovet av tidig akustisk planering i samråd med alla ingående parter i ett tidigt stadium är avgörande för ett lyckat resultat på alla plan anser Aprobo AB. Företagets tankar och visioner har nu nått långt utanför Skandinaviens gränser till en marknad där motsvarande krav nu växer sig allt starkare. Detta förfarande ligger i linje med vad konsultföretaget WSP nämnde i ett utlåtande i BBRs uppdatering år 2007 att ”buller är ett av de inslag som kan innebära problem för projektören, arkitekten och framför allt den boende”

– WSP pekade på att utförandet av ljudisoleringen och hur ansvaret för ljudfrågorna fördelas mellan projektets parter bidrar till att byggkostnaderna kan minskas och kvaliteten i färdiga byggnader kan ökas.

Vill du veta mer? Tveka inte på att kontakta oss, klicka här!